Projekt unijny

RPWM.06.01.01-28-0025/17

Wnioskodawca Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie realizuje projekt pn. Wyeksponowanie architektonicznych i historycznych walorów Katedry św. Jakuba w Olsztynie poprzez rewitalizację obiektu.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących urządzeń:

1) Etap I – Budowa i przebudowa instalacji elektrycznych oraz iluminacji wraz z systemem instalacji niskoprądowych (wydatki niekwalifikowane)
2) Etap II – Budowa i przebudowa instalacji elektrycznych oraz iluminacji wraz z systemem instalacji niskoprądowych
3) Odtworzenie Krypty Arcybiskupów Warmińskich:

– prace przygotowawcze
– roboty rozbiórkowe
– roboty ziemne
– roboty żelbetowe
– roboty murowe
– roboty izolacyjne
– podkłady pod posadzkę
– drzwi wejściowe do krypty
– wentylacja
– roboty kamieniarskie

4) nadzór archeologiczny
5) nadzór inwestorski
6) nadzór konserwatorski
7) przygotowanie dokumentacji projektowej krypty grobowej
8) przygotowanie studium wykonalności
9) zakup schodołazu – rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:

– wybór wykonawców i podpisanie umów
– wykonanie robót budowlanych
– podpisanie protokołów odbioru i zakończenie inwestycji

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost potencjału turystycznego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez odtworzenie Krypty Grobowej Arcybiskupów Warmińskich w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie oraz podjęcie prac rewitalizacyjnych wewnątrz obiektu w okresie do maja 2019r. 

Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem św. Jakuba w Olsztynie

Wartość projektu: 2 986 865.56 zł

Dofinansowanie: 2 233 148.93 zł

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Św. Jakuba w Olsztynie realizuje zadanie pn. Zakup i montaż kompleksowego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających  w Bazylice przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań ochrony konserwatorskiej.

Całkowity koszt realizacji zadania 311 934,62 zł

Prace konserwatorskie realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Część prac w ramach przedmiotowego zadania jest także przedmiotem projektu pt. Wyeksponowanie architektonicznych i historycznych walorów Katedry św. Jakuba w Olsztynie poprzez rewitalizację obiektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Skip to content